Postępując zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) informujemy, iż Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.swietokrzyskiogrod.pl może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Dla zachowania tego terminu należy wysłać oświadczenia Klienta na adres e-mail: arnikakrzewy@gmail.com przed upływem tego terminu.

Jeśli zakupiony towar ma wady ukryte lub został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy o kontakt mailowy. Prosimy o przesłanie na powyższy  adres e-mail wiadomości, w tytule podając „Reklamacja Numer_zamówienia”, w treści natomiast możliwie dokładnie opisując jakie wady ma towar lub podając inne nieprawidłowości, które mogły powstać w procesie realizacji zamówienia, załączając dokumentację fotograficzną – dotyczy to szczególnie roślin.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, w szczególności bez uprzedniego kontaktu ze strony Kupującego.

Prawo do odstąpienia NIE DOTYCZY żywych roślin. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy przy zakupie żywych roślin bez ponoszenia kosztów, do momentu kiedy status jego zamówienia zostanie zmieniony na realizowany.

Po realizacji zamówienia przysługuje konsumentowi prawo do reklamacji, niepełnowartościowych roślin. Tzn. zniszczonych poprzez złamanie, zgniecenie lub uschniętych. Z zaznaczeniem, że uschnięcie roślin nie jest spowodowane brakiem możliwości dostarczenia paczki z przyczyn leżących po stronie konsumenta. np. z powodu błędnie podanego adresu lub braku kontaktu z klientem. Reklamacje prosimy zgłaszać w terminie 3 dni od otrzymania przesyłki, załączając dokumentację fotograficzną. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni.
 Uznana reklamacja jest realizowana na koszt sprzedawcy. Nieodebranie opłaconej przesyłki przez konsumenta, które to nieodebranie spowoduje zwrot zamówienia do sprzedawcy powoduje skutek, że koszty przesyłki obciążają konsumenta. Konsumentowi zostanie zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o koszty wysyłki do i od klienta. Zwrot pieniędzy odbywa się tylko na podany nr konta.

Zwroty przesyłek "na koszt odbiorcy" tj. Sklepu nie będą przyjmowane. Jeśli zaistnieje konieczność zwrotu pieniędzy za niezrealizowane lub błędnie zrealizowane zamówienie, pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od uznania reklamacji